Available courses

Συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Ε-Commerce)

Το στέλεχος σε «Συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce)», είναι ο/η εργαζόμενος/η  σε μια επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια εμπορική δραστηριότητα που διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικών δικτύων, η οποία οδηγεί σε αγορά ή πώληση αγαθών ή υπηρεσιών.

Βασική εργασία των απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι διαχειρίζονται πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα σχετικά με τις περιγραφές (λεκτικά αλλά και με πολυμέσα, π.χ. βίντεο, φωτογραφίες) νέων προϊόντων.  Επίσης, μία από τις βασικές εργασίες είναι να  παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις παραγγελίες μέχρι την παράδοση στον/στην πελάτη/τισσα, να διαχειρίζονται τα κοινωνικά μέσα των ηλεκτρονικών καταστημάτων και γενικά την επικοινωνία, ηλεκτρονική, τηλεφωνική ή και διά ζώσης και, τέλος, να διαπιστώνουν την καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων, ελέγχοντας στατιστικά στοιχεία επισκέψεων και πωλήσεων. 

E-commerce

Ζ. Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου (Project Management)

Η διαχείριση ενός έργου είναι μία αρκετά επίπονη εργασία. Υπάρχει ανάγκη σημαντικού εύρους υπολογισμών ακόμα και για έργα πολύ μικρού αριθμού δραστηριοτήτων. Ο αριθμός των δραστηριοτήτων των έργων αρκετά συχνά είναι αρκετές δεκάδες, εκατοντάδες ή και περισσότερες. Σε αυτήν την περίπτωση η πολυπλοκότητα της διαχείρισης έργων είναι πολύ μεγάλη και αντίστοιχα αυξάνεται η πιθανότητα λάθους όταν οι υπολογισμοί γίνονται χωρίς τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για το «Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου», ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον ορισμό του έργου και τα βασικά του χαρακτηριστικά, με τις έννοιες «Πολυπλοκότητα» και «Αβεβαιότητα» των έργων καθώς επίσης και με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαιρεθεί το έργο σε μικρότερα στοιχεία, όπως τα Υποέργα, τα Πακέτα Εργασίας και οι Δραστηριότητες. Τέλος, ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με εργαλεία λογισμικού, τα οποία υποστηρίζουν τη διαχείριση έργων.

Α. ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι επιχειρήσεις, σήμερα, οφείλουν να ακολουθούν καινοτόμα συστήματα και μοντέλα. Ένα από αυτά είναι της Κυκλικής Οικονομίας. Η μετάβαση από ένα γραμμικό σε ένα κυκλικό μοντέλο κρύβει ευκαιρίες και προκλήσεις. Η κυκλικότητα, ωστόσο, επηρεάζει πολλούς τομείς πέρα των επιχειρήσεων, όπως η γεωργία, τα οικοσυστήματα και οι προστατευόμενες περιοχές. Το μοντέλο αυτό, επομένως, πρέπει να υιοθετηθεί, τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και από την κοινωνία. Οι εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας στον πρωτογενή τομέα παίζουν καθοριστικό παράγοντα στην κατανόηση της έννοιας της επαναχρησιμοποίησης. Παράλληλα, το κυκλικό μοντέλο κρίνεται απαραίτητο ως μέσο για την αντιμετώπιση της σύγχρονης κλιματικής αλλαγής, η οποία επηρεάζει κάθε ζωντανό οργανισμό πάνω στον πλανήτη. Πολλές είναι οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, που ακολουθούν διάφορες εθνικές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, προκειμένου να προστατευτούν τα οικοσυστήματα και η βιοποικιλότητα της περιοχής. Συνεπώς, το μοντέλο αρχίζει και λαμβάνει κύριο ρόλο στην καθημερινότητα της κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου.

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση εκπαιδευομένων σε θέματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιθεώρηση συστημάτων που αφορούν στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτού, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία του προσωπικού, και την αναβάθμιση της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για την  ανάπτυξη και διαχείριση της καινοτομίας στο πεδίο εφαρμογής, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών / υπηρεσιών και την έμπρακτη εφαρμογή της αειφορίας στο αντικείμενο τους.

Το εκπαιδευτικό  πρόγραμμα Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία και Ασφάλεια Επιχειρήσεων αφορά το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για την ανάληψη & άσκηση καθηκόντων στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της διαχείρισης της υγείας & ασφάλειας της εργασίας, για τις επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει 5 ενότητες:   Περιβαλλοντική διαχείριση και αειφόρος ανάπτυξη, Περιβάλλον και παραγωγήΠεριβαλλοντικός έλεγχος, Καλές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Το πρότυπο  ISO 45001 διάδοχος του προτύπου OHSAS 18001). Έχει διάρκεια 200 ωρών και εστιάζει στην εφαρμογή των πλέον βέλτιστών πρακτικών στο εργασιακό περιβάλλον.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την έγκυρη και αποτελεσματική διεκπεραίωση  εργασιών  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στις Επιχειρήσεις.

Γ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί έναν εκ των τριών πυλώνων της βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης. Τομείς οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια έχουν αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό περιβαλλοντικών έργων, την προώθηση των λεγομένων «πράσινων» ή «καθαρών» τεχνολογιών, την παραγωγή εξοπλισμού παρακολούθησης και ελέγχου εκροών και εκπομπών, τη διαχείριση αποβλήτων κ.ά. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται θέματα που αφορούν τη Διαχείριση των Περιβαλλοντικών Συστημάτων. Παρουσιάζονται οι έννοιες και η ορολογία για την περιβαλλοντική διαχείριση και τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, οι Βασικές αρχές της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος καθώς και τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης ασχολείται με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Δίνονται οι ορισμοί του διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και δίνεται έμφαση στην πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου, στον σχεδιασμό συστημάτων του και στην κατηγορία Β2Β. Αναλύονται οι μορφές του ηλεκτρονικού επιχειρείν και οι διεπιχειρηματικές συναλλαγές Β2Β. Ακόμη, αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι κίνδυνοι και οι μορφές του.  Γίνεται αναφορά για το ηλεκτρονικό χρήμα και τις διαδικτυακές συναλλαγές, καταγράφονται οι κίνδυνοι των συναλλαγών και οι μηχανισμοί ασφαλείας. Τέλος, δίνεται έμφαση στους κινδύνους της απώλειας των προσωπικών δεδομένων αλλά και στους τρόπους προστασίας τους.